تحقیقی در مراتب کمالات نفس انسانی از آغاز وجود تا انجام آن

 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۶ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۵۴
 
 
کتاب «سیر استکمالی نفس انسان در قوس صعود» تحقیقی است در مراتب کمالات نفس انسانی از آغاز وجود تا انجام آن.
 
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «سیراستکمالی نفس انسان در قوس صعود» نوشته سید رضا جلالی کوهی خیلی از سوی نشر سینا منتشر شده است.

این اثر که تحت عنوان «سیر استکمالی نفس انسانی در قوس صعود» نامیده شده است، تحقیقی است در مراتب کمالات نفس انسانی از آغاز وجود تا انجام آن. همچنین مشتمل است بر یک مقدمه و سه بخش که هر بخش آن دارای فصولی است که بیان اجمالی آن به شرح زیر است: بخش اول، تحت عنوان کلیات در قوس صعود در دو فصل به ترتیب ذیل بیان شده است:

در فصل اول، قوس نزول و صعود و شرح اجمالی از آن و شواهد قرآنی در تایید آن و نیز ضرورت قوس صعود بیان شده است. در فصل دوم احکام کلی در قوس صعود و اصول و مبانی آن و مسیر صعود و کیفیت آن بحث شده است. بخش دوم تحت عنوان «نفس انسانی و احکام آن» در چهارفصل به ترتیب ذیل بیان شده است: در فصل اول معانی نفس انسانی با مای شارحه آن بیان شده است. در فصل دوم وجود نفس انسانی یا هل بسیط آن با ادله و براهین عقلی به اثبات رسیده است. در فصل سوم تعریف انسانی یا ماء حقیقه آن مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم اقوال در حقیقت نفس انسانی بیان شده است.
 
در بخش سوم با عنوان «مراحل استکمالی نفس انسانی»، اساسی‌ترین مباحث این کتاب در چهارده فصل به صورت ذیل بیان شده است.

در فصل اول، آغاز سیر استکمالی نفس انسانی یاد حدوث جسمانی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، قوای نفس انسانی ـ که همان وسائط تکاملی انسان‌اند ـ و اقسام آن بیان شده است. در فصل سوم کیفیت ارتباط نفس انسانی با قوای خویش و اقوال در این مقام و ادله در اثبات قاعده «النفس فی وحدتها کل القوی» بیان شده است. در فصل چهارم، احکام کلی علم نفس انسانی و معانی و تعاریف و تقسیمات علم و انواع ادراکات نفس انسانی بیان شده است.

در فصل پنجم، تکامل نفس انسانی به حسب علم حضوری او نسبت به ذات و قوا و صور علمیه، با اقامه ادله و براهین عقلی به اثبات رسیده است. در فصل ششم، تکامل نفس انسانی، از راه اتحاد وجودی او با مدرکات خود، با اقامه براهین عقلی به اثبات رسیده و دیدگاه عرفا نیز در اتحاد علم و عالم و معلوم بیان شده است.

در فصل هفتم، تجرد برزخی نفس انسانی یعنی تجرد خیال، از طریق نفی ادله قائلین به جسمانی بودن خیال و اقامه براهینی در اثبات تجرد خیال مبرهن شده است و سرانجام اهمیت و ثمرات اثبات تجرد حخیال بیان شده است و در فصل هشتم، تجرد عقلی نفس انسانی با اقامه براهینی به اثبات رسیده است.

در فصل نهم شواهد نقلی در تایید قول به تجرد نفس انسانی ـ اعم از برزخی عقلی بیان شده است. در فصل دهم، مراتب استکمالی نفس انسانی به حسب عقل نظری او از مرتب عقلی هیولانی تا مقام عقل بالمستفاد بیان شده است و در فصل یازدهم، اتبحاد وجودی نفس ناطقه با عقل فعال و کیفیت ارتباط نفس انسانی با او، با اقامه براهین عقلی به اثبات رسیده است. در فصل دوازدهم مراتب استکمال نفس انسانی به حسب عقل عملی او از مرتبه تجلیه تا مقام فنا فی‌الله تبیین شده است و سرانجام جوهر بودن علم و عمل و اینکه این دو مقوم و انسان‌سازند، بیان شده است.
 
در فصل سیزدهم، نهایت سیر استکمالی نفس انسانی یا غایت وجودی وجودی او از مرتبه تجلیه تا مقام فنا فی‌الله تببین شده است و سرانجام جوهر بودن علم و عمل و اینکه این دو، مقوم و انسان‌سازند، بیان شده است.
 
به گفته نویسنده کتاب، سرانجام در فصل چهاردهم، به بیان تکامل نفس اسنانی پس از مفارقت از بدن پرداخته شد که به جهت فقدان ادله و براهین عقلی در این مقام تنها به بیان برخی اقوال اکتفا شد و به جهت محدودیت این اثر و غموض و پیچیدگی این بحث، تحقیق و بررسی عمیق و دقیق آن به محققان در این فن واگذار شده است.

کتاب «سیراستکمالی نفس انسان در قوس صعود» نوشته سید رضا جلالی کوهی خیلی با شمارگان 100 نسخه در 280 صفحه به بهای 39 هزار تومان از سوی نشر سینا روانه بازار نشر شده است.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 264966