دیوارنگاری های با موضوع کتاب در کاشان ، پایتخت کتاب ایران

23 بهمن 1397 ساعت 11:23

نقش دیوارنگاری های شـهري در اعتلای فرهنـگ،هويـت ملـي، حيـات جمعي شهري، تبليغات و آموزشهاي شهروندي امري انكارناپذيراست.در شهر کاشان بخشی از دیوارنگاری های شهر به زیبایی به معرفی یارمهربان پرداخته است.کد مطلب: 271788

آدرس مطلب: http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/271788/1/دیوارنگاری-های-موضوع-کتاب-کاشان-پایتخت-ایران

ایبنا
  http://www.ibna.ir