۱
 

اعلام ضوابط حضور ناشران داخلی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۱
 
 
موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی، ضوابط حضور ناشران در سی‌و‌‌یکمین نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران را اعلام کرد.
 
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی، ضوابط حضور ناشران در سی‌و‌‌یکمین نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران اعلام شد.  

با توجه به برگزاری ساليانه نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران توسط معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حضور و ثبت‌نام تمامی ناشران داخلی در اين رويداد بزرگ فرهنگی، مطابق اين شيوه‌نامه انجام خواهد پذيرفت.

بخش‌هاي مختلف مربوط به ناشران داخلی در نمايشگاه، عبارت است از:

الف) بخش ناشران عمومی؛
ب) بخش ناشران کودک و نوجوان؛
ج) بخش ناشران دانشگاهی؛
د) بخش ناشران ‌آموزشی.
متقاضيان لازم است با توجه به نوع فعاليت خود، در هريک از بخش‌های مذكور ثبت‌نام کنند.

1. شرايط ثبت‌نام
1-1 ناشران سراسر كشور اعم از خصوصی و غيرخصوصی كه دارای پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشند و شرايط ثبت‌نام را احراز کنند، به تفكيک هر حوزه می‌توانند طبق زمان‌بندی اعلام‌شده توسط کميته ناشران داخلي، در نمايشگاه ثبت‌نام کنند.
تبصره 1: کميته ناشران داخلی، از پذيرش هرگونه تقاضا پس از انقضای مهلت اعلام‌شده ثبت‌نام معذوراست و ستاد نمايشگاه هيچ تعهدی از حيث واگذاری غرفه در قبال ناشرانی كه در زمان ثبت‌نام اطلاعات نادرست يا ناقص ارائه داده يا مدارک خود را بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام تحويل دهند، نخواهد داشت.

تبصره 2: زمان شروع و پايان ثبت‌نام ناشران داخلی در چارچوب زمان‌بندی کلی نمايشگاه و مصوبات شورای برنامه‌ريزی، با تشخيص کميته ناشران داخلی است و تمديد اين مهلت هم با پيشنهاد کميته ياد شده و تأييد معاون اجرايی نمايشگاه خواهد بود.

2-1. مبنای ثبت‌نام برای ناشران علاوه بر دارابودن پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تفكيک هر حوزه و براساس تعداد کتاب‌های منتشرشده، بدين شرح است:

ناشران عمومی، دانشگاهی و آموزشی: 40 عنوان كتاب؛
ناشران بخش کودک و نوجوان: 45 عنوان کتاب؛

تبصره 1: در همه حوزه‌ها، حداقل 15 عنوان از کتاب‌های منتشر شده بايد چاپ اول باشد. كتاب‌های تجديد چاپ در هرسال، فقط يک عنوان محاسبه می‌شود.

تبصره 2: محاسبه تعداد عناوين متقاضيان براساس عناوين منتشرشده طی 4 سال اخير تا زمان ثبت‌نام، براساس اطلاعات خانه‌كتاب ايران است و عناوين منتشرشده پيش‌ازاين دوره، در تخصيص متراژ غرفه مؤثر نيست.

تبصره 3: کتاب‌های ديجيتال و صورت‌های جديد کتاب نيز مشابه کتاب‌های چاپي در شاخص‌های تعيين متراژ غرفه ناشران شرکت‌کننده لحاظ خواهد شد.

تبصره 4: ملاک ثبت‌نام قطعی برای اختصاص غرفه، ورود اطلاعات کامل کتاب‌های قابل ‌عرضه در نمايشگاه و ارائه و يا ارسال اسناد و مدارک موردنياز و واريز وجه مربوط و دريافت تأييديه است.

تبصره 5: متقاضيان ثبت‌نام در نمايشگاه، علاوه بر التزام به قواعد و مقرراتی كه در پي می‌آيد، متعهد به رعايت دستورالعمل انضباطی نمايشگاه نيز هستند.

3-1. ناشری كه شرايط ثبت‌نام را احراز كند، می‌تواند حداكثر نمايندگی 4 ناشر ديگر را اخذ کنند كه می‌‌بايد به‌صورت مشترک کاربرگ مربوط به نمايندگی را تكميل، ممهور و در موعد مقرر ارائه کنند.

تبصره 1: ثبت مراتب دريافت و پذيرش نمايندگی در هنگام ثبت‌نام و تکميل و ارائه فرم نمايندگی و درج اطلاعات کتاب‌های ناشر واگذارکننده نمايندگي، الزامی است.

تبصره 2: تعداد عناوين منتشرشده، هيچ‌گونه امتيازی در تخصيص متراژ اضافی برای ناشر نمايندگي‌پذير ندارد.

تبصره 3: عرضه كتاب‌های ساير ناشران بدون داشتن نمايندگی، ممنوع است.

4-1. آن دسته از ناشرانی كه شرايط ثبت‌نام ازلحاظ دارا بودن تعداد عناوين منتشره را احراز نمی‌کنند، می‌توانند نسبت به ثبت‌نام موقت اقدام کنند. درخواست اين دسته از ناشران در کارگروه تخصصی مرتبط (متشکل از نماينده تشکل مجری، نماينده کميته ناشران داخلی و نماينده کارگروه نظارت بر نشر داخلی) مورد بررسی واقع خواهد شد و نظر کارگروه يادشده ملاک عمل برای تخصيص غرفه خواهد بود.

تبصره:‌ ثبت‌نام از ناشرانی كه دارای سابقه تخلّف در نمايشگاه‌های گذشته هستند، منوط به بررسی و موافقت كميته ناشران داخلي و تأييد شوراي نظارت و ارزيابي نمايشگاه است.

5-1. ناشراني كه خود در نمايشگاه شركت كرده‌اند، نمی‌توانند به ناشر ديگری نمايندگی اعطا کنند.

تبصره 1: تشكل‌ها، نهادهای دولتی و تعاوني‌های نشر، فقط مجاز به عرضه و فروش كتب ناشرانی هستند كه در نمايشگاه حضور ندارند.
تبصره 2: ناشران ملزم‌اند قبل از ثبت‌نام، برای كنترل اطلاعات كتاب‌های خود به وبگاه موسسه خانه كتاب ايران مراجعه و در صورت مشاهده مغايرت، نسخه‌ای از كتاب را به همراه تصوير اعلام وصول به بانک اطلاعات كتاب در مؤسسه خانه كتاب ايران ارائه کنند.

6-1. ناشران شرکت‌کننده، بايد كتاب‌های خود را با رعايت کف و سقف تخفيف تعيين‌شده (حداقل با 10٪ و حداکثر با 30٪ تخفيف) و در صورت درخواست خريدار با صدور فاكتور خريد ممهور به مهر ناشر صاحب غرفه به خريداران عرضه کنند.

تبصره:‌ برای تمامی فروش‌های مازاد بر 5 ميليون ريال که با بن تسويه می‌شود، صدور فاکتوری که تمامی مشخصات خريدار (اعم از شماره ملی، تلفن همراه، آدرس کامل و زمان صدور فاکتور) در آن قيد شده باشد ضروری است و ناشر مکلف به نگهداری يک نسخه از آن است.

زمان انجام تراکنش و تاريخ فاکتور بايد با هم مطابقت داشته و کتاب‌ها نيز قابل تحويل در محل باشد.

 7-1. ناشران می‌توانند نمايندگی فروش كتاب مؤلفانی كه ناشر آثار خود هستند را پس از اخذ موافقت كميته ناشران داخلی و مشروط به درج به‌موقع اطلاعات کتاب‌های مربوط در سامانه ثبت‌نام، بپذيرند. مؤلف مجاز به اعطای نمايندگی عرضه اثر به بيش از يک ناشر نيست.

2. شرايط حضور در نمايشگاه
1-2. ناشران مجاز به واگذاری غرفه به غير نيستند و برابر مقررات و ضوابط، با متخلفان برخورد خواهد شد.

2-2. فروش كتاب‌های غيرمجاز و عرضه کتاب‌‌های غير، تخلف محسوب می‌شود و برابر مقررات و ضوابط، با متخلفان برخورد خواهد شد.

3-2. رعايت حجاب و شئون اسلامی از سوی غرفه‌داران الزامی است. (استفاده از لباس اداری مناسب توصيه می‌شود.)

4-2. آن دسته از ناشرانی كه در حوزه‌های مختلف نشر فعاليت می‌كنند، در صورت درخواست ثبت‌نام در چند حوزه مشروط به انتشار تعداد عناوين تخصصی لازم برای حضور در هر حوزه و وجود فضای كافی، امكان برخورداری از غرفه مستقل در ساير بخش‌ها را خواهند داشت.

درهرصورت، ناشر مجاز به ارائه هر عنوان كتاب در بيش از يک غرفه تخصصي نيست و ضرورت دارد هر كتاب صرفاً در حوزه تخصصی مربوط عرضه شود.

تبصره 1: کتاب‌های آموزشی فقط در بخش کتب آموزشی نمايشگاه عرضه می‌شوند.

تبصره 2: در صورت فقدان فضای كافی، غرفه تنها به اولويت انتخاب اول ناشر در برگه تقاضای ثبت‌نام، اختصاص خواهد يافت. در بخش ناشران كودک و نوجوان، كتاب‌های کمک‌درسی دانش‌آموزان مبنای محاسبه متراژ غرفه قرار نمی‌گيرد.

تبصره 3: در صورت عدم امكان واگذاری غرفه دوم، اين گروه از ناشران می‌توانند عرضه و فروش کتاب‌های بخش دوم مورد درخواست خود را به ناشر ديگری به‌صورت نمايندگی واگذار کنند.

5-2. هر كتاب صرفاً در يک غرفه قابل‌عرضه است و کتاب‌هايی كه با همكاری چند ناشر توليد می‌شود و نام ناشران همكار در شناسنامه كتاب‌ها ذكر می‌شود، تنها در غرفه ناشری كه شابک کتاب‌ها به او تعلق دارد، قابل‌عرضه است.

6-2. تخصيص غرفه به هر ناشر و تعيين متراژ آن در بخش‌های مختلف، براساس متراژ مفيد سالن‌های در اختيار و شاخص‌هايی همچون شمارگان، تعداد عناوين، تعداد صفحات، كيفيت آثار از حيث محتوا، تأليف، ترجمه و همچنين رعايت و توجه به ارزش‌های اسلامی و فرهنگی جامعه و آثار برگزيده در جشنواره‌های مختلف و تأليفاتی که آماده‌سازی، صحافی و چاپ آن‌ها ويژه، زمان‌بر و هزينه‌بر است، خواهد بود.

7-2. تخصيص غرفه و تعيين متراژ آن در مورد ناشران كتاب‌های مرجع تأليفی (فرهنگ‌نامه‌ها، دائرةالمعارف) و آثار نفيس فرهنگی و هنری با توجه به رويه‌های تجربه‌شده در نمايشگاه‌های گذشته، با تأييد کارگروهی متشكل از نماينده كميته ناشران داخلی،‌ يک نماينده از تشكل مربوط و يک كارشناس با معرفی اداره كتاب حسب موضوع، ملاک عمل خواهد بود. حصول اين امر در صورتی است كه در زمان ثبت‌نام، ناشر متقاضی كتباً درخواست خود را در سايت ثبت‌نام اعلام کند.

8-2. عرضه و فروش کتاب افست در نمايشگاه، در صورتی مجاز است که علاوه بر دارابودن مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناشر اصلی يا نماينده رسمی وی، آن کتاب را در نمايشگاه عرضه نکرده باشد.
9-2. ميزان مجاز حضور افراد و صدور کارت به شرح ذيل است:

تا 12 متر غرفه، سه نفر متصدی؛
از 12 متر به بالا، به ازای هر سه متر، يك نفر متصدی.

3. مدارک موردنياز برای ثبت‌نام

متقاضيان موظف‌اند طبق جدول زمانی اعلام‌شده توسط کميته ناشران داخلی نمايشگاه، نسبت به ثبت تقاضای ثبت‌نام از طريق سايت ثبت‌نام و ارائه مدارک موردنياز به شرح زير اقدام کنند.

1-3. مدارک درخواست ثبت‌نام شامل:

تکميل فرم تقاضاي ثبت‌نام؛
تصوير پروانه نشر معتبر (حداقل تا پايان ماهی که نمايشگاه در آن برگزار می‌شود، اعتبار داشته باشد)؛
پذيرش و قبول مجموعه ضوابط نمايشگاه (ازجمله دستورالعمل انضباطی ناشران داخلی، مقررات حضور در غرفه، ضوابط درخواست دستگاه کارت‌خوان، شرايط تبليغات در نمايشگاه، ضوابط فعاليت‌های جنبي)؛

تکميل فرم‌های مربوط؛ ازجمله فرم مربوط به دستگاه کارت‌خوان و فرم مربوط به فعاليت‌های جنبی يا  فرم مربوط به درخواست نيازهای رفاهی (در صورت تمايل)؛

2-3. مدارک مربوط به نمايندگي شامل:
ارائه فرم اعطای نمايندگی همراه با مشخصات كامل (نام مديرمسئول، نشاني و تلفن) با مهر و امضای ناشر واگذارکننده؛
تصوير پروانه نشر معتبر ناشر واگذارکننده؛
ارائه فهرست کتاب‌های منتشرشده از خانه كتاب (برای آن دسته از ناشرانی كه طبق ضوابط از ناشر يا ناشران ديگر نمايندگی دارند)؛
تبصره: زمان اعطاء و پذيرش نمايندگی از ناشران، صرفاً تا پايان مهلت ثبت‌نام خواهد بود.

3-3. مدارک مالي:
شامل رسيد واريز وجه يا حواله الکترونيکی يا رسيد پرداخت نقدی؛
تبصره: تحويل غرفه به ناشران ثبت‌نام کننده، منوط به ارائه برگ تسويه‌حساب و پرداخت کامل وجه اجاره غرفه خواهد بود.

4-3. مدارک مربوط به اطلاعات دقيق کتاب‌های قابل‌عرضه در نمايشگاه شامل:

اطلاعات کتاب‌های قابل‌عرضه (ارائه اطلاعات كتاب‌های‌ منتشره طي 6 سال اخير كه در نمايشگاه عرضه خواهد شد، با ذكر نام كتاب، نويسنده يا مترجم، شمارگان،‌ سال انتشار، موضوع و نوبت چاپ در هنگام  ثبت‌نام)؛

تبصره: عرضه کتاب‌هایی که بيش از 6 سال از تاريخ انتشار آن گذشته، در نمايشگاه ممنوع است.

5-3. مدارک هويتي کارکنان غرفه:
ارائه فايل عكس جديد 4×3 کارکنان به‌منظور صدور كارت عكس‌دار؛
ارائه فايل اسکن کارت ملي کارکنان (مدير غرفه، جانشين مدير و كاركنان غرفه)؛

تكميل فرم صدور كارت شناسايی افراد موردنظر برای حضور در غرفه.
تبصره 1: تكميل تمامی اوراق ثبت‌نام كه به همراه ضوابط حضور در نمايشگاه ارائه می‌شود، الزامی است و ثبت‌نام و حضور در نمايشگاه با مدارک ناقص، مقدور نخواهد بود.

تبصره 2: در صورت ارائه هرگونه اطلاعات نادرست از سوی ناشران،‌ تصميم لازم طبق مقررات در هيئت رسيدگی به تخلفات اتخاذ و بر طبق آن اقدام خواهد شد.

تبصره 3: تحويل غرفه به ناشران واجد شرايط، منوط به تکميل و ارائه برگ تعهدنامه (دارای مهر انتشارات و امضای مديرمسئول) مبنی بر مطالعه و پذيرش کامل ضوابط نمايشگاه است.

 4. مبلغ و نحوه پرداخت اجاره غرفه:
لازم است ناشران پس از اعلام متراژ تخصيصی غرفه‌ها، در زمان تعيين‌شده كل مبلغ اجاره غرفه را بر اساس جدول زير به ‌حسابی كه از سوی كميته ناشران داخلی اعلام خواهد شد، واريز ‌کنند:
 
ردیف شرح قیمت هر مترمربع (ریال)
1 تا 9 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی 400,000
2 از 10 مترمربع تا 24 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصي 600,000
3 از 25 مترمربع تا 48 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصي 950,000
4 از 49 مترمربع تا 100 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصي 1,350,000
5 از 101 مترمربع تا 200 متر به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصي 1,750,000
6 از 201 مترمربع به بالا به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصي 2,250,000
7 تا 9 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی 750,000
8 از 10 مترمربع تا 24 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی 1,050,000
9 از 25 مترمربع تا 48 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی 1,550,000
10 از 49 مترمربع تا 100 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی 1,850,000
11 از 101 مترمربع تا 200 متر به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی 2,500,000
12 از 201 مترمربع به بالا به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی 3,100,000
 
 
تبصره 1: مبلغ اجاره غرفه در فضای غیرمسقف(چادر)، مطابق نمایشگاه سی‌ام و بدون افزایش محاسبه خواهد شد.
تبصره 2: به منظور مدیریت بهینه فضای مسقف نمایشگاهی، کمیته متراژ غرفه برای اختصاص به ناشران، 4.5 متر مربع (در غالب غرفه مشترک) و بیشینه متراژ اختصاصی در فضای مسقف 250 مترمربع و در فضای غیر مسقف 350 متر خواهد بود. در صورت اقتضای الزامات فنی و اجرایی و با موافقت کمیته ناشران داخلی، ارقام پیش گفته تا رفع مشکل قابل تغییر است. 

تبصره 3: به منظور تقویت بُعد نمایشگاهی این رویداد، در صورت پیشنهاد هر بخش و موافقت کمیته ناشران داخلی، امکان واگذاری «غرفه نمایشگاهی» به‌صورت رایگان تا سقف 5% کل فضای هر بخش مشروط به رعایت موارد زیر وجود دارد:

• ناشران متقاضی در صورت استفاده از غرفه نمایشگاهی، اجازه فروش کتاب در نمایشگاه را ندارند؛

• ناشرانی که از این امکان استفاده می‌کنند، نمی‌توانند نمایندگی فروش کتا‌ب‌های خود را به ناشران حاضر در نمایشگاه واگذار کنند.
تبصره 4: فهرست ناشران دولتی و عمومی را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام خواهد کرد.

تبصره 5: ناشران خصوصی شهرستاني تا سقف 15 مترمربع، از 50 % تخفيف بهره‌مند می‌شوند.

تبصره 6: عدم واریز وجه در موعد مقرر، به منزله انصراف از حضور در نمایشگاه تلقی می‌شود.

 5. دستورالعمل انضباطی ناشران داخلی

ارتكاب هر يک از موارد زير در بخش ناشران داخلی نمايشگاه، تخلف محسوب می‌شود:

1-5. واگذاری غرفه به غير؛
2-5. ارائه و فروش كتاب‌های ساير ناشران.

تبصره 1: ناشرانی كه در نمايشگاه شركت كرده‌اند، فقط در صورت داشتن نمايندگی از ناشران غايب در نمايشگاه حق فروش كتاب آن‌ها را دارند. هر ناشر غايب در نمايشگاه، می‌تواند فقط به يک انتشاراتی نمايندگی فروش كتاب‌های خود را واگذار کند.

3-5. ارائه و فروش كتاب‌های ذيل در نمايشگاه:

الف: كتاب‌های فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شامل مجوز اوليه و اعلام وصول)؛

ب: كتب بدون شناسنامه؛
ج: كتاب‌های غيرمرتبط با موضوع سالن؛
د: کتاب‌های افست برخلاف مفاد بند 8-2؛
4-5. فروش كالای غيركتاب.

تبصره 1: فروش وسايل غير از كتاب مانند پوستر، لوح فشرده، كارت تبريک، لوازم‌التحرير، جورچين، عروسک و اسباب‌بازی ممنوع است‌.
تبصره 2: ارائه هر نوع محصول فرهنگی منضم به كتاب، مشروط به ارتباط مستقيم آن با محتوای کتاب به تشخيص مدير بخش، بلامانع است.

تبصره 3: عرضه نقشه و پوستر علمی - آموزشی، مشروط به اينکه توليد خود ناشر بوده و مغايرتی با شئون اسلامی نداشته باشد، بلامانع است.

تبصره 4: عرضه لوح فشرده (دارای مجوز از مراجع قانونی) که مصداق کتاب الکترونيک باشد، بلامانع است.

تبصره 5: پيش‌ثبت‌نام يا ثبت‌نام هرگونه دوره و کلاس آموزشی و مشاوره از قبيل «کنکور، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری» و عناوين مشابه در نمايشگاه ممنوع است.

تبصره 6: ناشران ملزم به تهيه و نگهداری فهرست کتاب‌های قابل‌عرضه در غرفه خود (شامل کتاب‌های خود و نمايندگی‌ها مطابق اطلاعات درج‌شده در سامانه ثبت‌نام) جهت ارائه به ناظران هستند. اين فهرست توسط مديريت بخش مربوط کنترل و ممهور به مهر و امضای بخش خواهد شد.

5-5. هرگونه اقدام مغاير با اهداف فرهنگی تعيين‌شده در مورد بن الکترونيکی کتاب:
الف: معاوضه بن با وجه نقد يا نقدكردن كارت الكترونيكی بدون فروش كتاب؛
ب: دريافت بن‌های الکترونيکی کتاب اشخاص به صورت تجميعی و گروهی (مجموعاً با اعتبار بيش از 5 ميليون ريال)؛
ج: عدم صدور فاکتور دقيق (مطابق تبصرة ذيل بند 6-1) در تمامي فروش‌هاي مازاد بر 5 ميليون ريال که مبلغ آن با بن پرداخت مي‌شود؛
د: دريافت مبلغ از طريق بن الکترونيکی بدون تحويل کتاب در محل نمايشگاه؛
ه: هزينه کردن بن خريد کتاب در غرفه انتشاراتي که وابسته به مراکز عمومی يا دولتی بوده و دستگاه متبوع بن را جهت تجهيز کتابخانه‌هاي ذي‌ربط دريافت نموده است.

6-5. تبليغات غيرمجاز، گمراه‌کننده و خارج از ضوابط تعيين‌شده در شيوه‌نامه ثبت‌نام و تبليغات.


7-5. عدم رعايت حداقل و حداکثر تخفيف تعيين‌شده در بند 6-1 ضوابط.
تبصره: در صورت درخواست فاكتور توسط خريدار، ناشران موظف به صدور فاكتور با درج تخفيف مي‌باشند.

8-5. ايجاد مزاحمت‌هاي صوتي براي غرفه‌هاي مجاور.
9-5. عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان و نپذيرفتن بن يا كارت الكترونيكي كتاب.

10-5. فروش كتاب به قيمت بالاتر از پشت جلد يا مخدوش بودن قيمت پشت جلد.

11-5. عدم تجهيز غرفه به كپسول اطفاي حريق.
12-5. عدم حضور مسئول يا جانشين مسئول در غرفه و تأخير در بازگشايي و تعجيل در تعطيلي غرفه.
13-5. اجراي فعاليت جنبي بدون هماهنگي با كميته ناشران داخلي (طبق دستورالعمل فعاليت‌هاي جنبي).
14-5. برهم زدن نظم عمومي در غرفه و سالن (ايجاد راه‌بندان در راهروهاي سالن و ...).
15-5. عدم رعايت حجاب و شئون اسلامي توسط کارکنان غرفه.
16-5. حضور افراد غيرمسئول در داخل غرفه.
17-1. عدم الصاق كارت شناسايي توسط کارکنان غرفه‌ها.
18-5. ارائه اطلاعات نادرست و ناقص در اسناد ثبت‌نام.
19-5. تعرض به فضاي خارج از غرفه (راهروها و مسيرهاي اضطراري و فضاي پشت غرفه‌ها).
20-5. ساخت‌وساز غيرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه.
21-5. عدم رعايت تذكرات قانوني از سوي مسؤولين و ناظران مربوط.
22-5. عدم تحويل گرفتن غرفه تا يک روز قبل از نمايشگاه و يا عدم چيدمان به‌موقع غرفه در زمان بازگشايي و افتتاح نمايشگاه.
23-5. عدم رعايت دستورالعمل‌ها و ضوابط مديريت بخش و ستاد برگزاری نمايشگاه.

6. ضوابط و مقررات اجرايي فعاليت غرفه‌داران
اهم ضوابط و مقررات اجرايي حضور شركت‌كنندگان و فعاليت غرفه‌ها در نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران، به‌قرار زير است.

1. ساعت كـار نمايشـگاه بـراي بازديدكننـدگان، از ساعت 10 تـا 19 است که بنا به تشخيص معاونت اجرايي نمايشگاه قابل‌تغيير خواهد بود. ناشـران و غرفـه داران بايـد 30 دقيقه قبل از گشايش درب سالن در محل غرفه حاضر باشند.

2. ساعت انتقال كتـاب در ايـام برگـزاري نمايشـگاه، همه‌روزه از سـاعت 7 تـا 9 صـبح است و در زمان‌هاي قبـل و بعد از ساعت تعيين‌شده از تردد خودروهاي حمل كتاب جلوگيري خواهد شد.

3. تهيه يک عدد کپسول جهـت اطفاء حريق در هـر غرفـه الزامـي اسـت. كپسـول بايـد CO2 يـا آب و گاز باشد. در غرفه‌هاي بيش از 12 متر به‌تناسب متراژ، به تعداد كپسول بيشتري نياز است.

4. نصب و الصاق كارت شناسايي براي غرفه‌داران در تمام ساعات کار نمايشگاه، الزامي است.

5. اخـذ انشـعاب فرعـي بـرق بـراي مصـارف متفرقـه و بـدون همـاهنگي، اكيـداً ممنوع است. مسؤوليت بـروز هرگونه حادثه ناشي از انشعاب غيرمجاز به عهده مدير غرفه خواهد بود.
6. در صورت مشاهده سيم‌كشي برق فاقد استاندارد و نامناسب بودن آن، لازم است سريعاً مراتب به مدير سالن اطلاع داده شود.
7. در صـورت نزديكـي غرفه به تابلوي برق، رعايت مـوارد ايمني نظير خالي بودن محوطه نزديك تابلو، عدم استقرار كتاب و ضايعات و مواد قابل اشتعال، ضروري است.

8. نگهداري مايعات قابل اشتعال در سالن‌هاي نمايشگاه ممنوع است.
9. استفاده از هرگونه بخـاري برقـي، کتري برقي و اسـتفاده از منـابع روبـاز حرارتـي و پخت‌وپز در غرفـه‌هـا ممنوع است.
10. استعمال دخانيات در کليه سالن‌هاي نمايشگاه ممنوع است.
11. قرار دادن مواد قابل اشتعال و اضافي بر روي سيم‌هاي برق ممنوع است.

12. نگهداري و نمايش كتاب مخـتص بـه فضـاي غرفـه‌هـا بـوده و استفاده از محـيط راهروهـا و مسـيرهاي اضـطراري و پشت ديوارها ممنوع است.

13. توجه به تذكر كارشناسان و مسئولين نمايشگاه جهت بهبود كيفيت نمايشگاه و بالا بردن ضريب ايمني الزامي است.

14. حضور به‌موقع در زمان آغاز به كار نمايشگاه و تخليـه سالن‌ها در زمان پايان ساعت کار نمايشگاه الزامي است. در صورت عدم حضور در زمان مقرر، مسئوليت هرگونه خسارت و حوادث احتمالي به عهده مسئول غرفه است.

15. در هنگام بروز حادثه عـلاوه بـر حفـظ آرامـش، مراتب سريعاً بـه مسؤولين سـالن اطـلاع داده شـود و از هجوم به درب‌هاي خروجي پرهيز شود.

16. در هنگام بروزحادثه با توجه به علائم اضطراري و از کوتاه‌ترين مسير، سالن ترك شود.

17. ساخت‌وساز غيرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه ممنوع است.
18. مسؤوليت حفاظت از وجه نقد و ساير وسايل قيمتي در غرفه به عهده مسئول غرفه است.

19. استفاده از ديواره‌هاي جانبي بيرون از غرفه‌ها و ديوار سالن ممنوع است.

20. نصب استندهاي تبليغاتي و مسدود کردن مسير بازديدكنندگان ممنوع است.

21. حفظ و نگهداري غرفه‌هــاي تحــويلي، به عهده غرفــه‌داران اســت. در صورت وارد آمدن هرگونه خسارت و استفاده ناصحيح، شركت‌كنندگان موظف به جبران خسارت برابر اعلام نظر کميته اجرايي خواهند بود.

22. نظافت داخل غرفه‌ها به عهده غرفه‌داران است و شايسته است در نظافت كلي نمايشگاه كوشا باشند.

23. انجام هرگونـه تبليغـات محيطـي، صـرفاً منوط به كسـب مجـوز است و در صـورت مشـاهده تبليـغ غيـرمجاز، از انجام آن جلوگيري خواهد شد.

24. لازم است كليه قفسـه‌ها، تابلوها، تجهيزات و ساير عناصر غير سازه‌اي در جاي خود تثبيـت شوند تا از سقوط احتمالي آن‌ها جلـوگيري شود؛ در صورت مشاهده هرگونه نقص، ضروري است مراتب به مسئولين سالن اطلاع داده شود.

25. در صورت استشمام هر بـوي غيرعادي (سوختگي مواد شـيميايي، دود و ...)، لازم است سريعاً مراتب به مسؤولين اطلاع داده شود.
26. رعايت حجاب و شئون اسلامي توسط غرفه‌داران الزامي است.

27. نصب دستگاه کارت‌خوان به‌منظور سهولت خريد بازديدكنندگان الزامي است و غرفه‌داران موظف‌اند نسبت به دريافت و نصب دستگاه کارت‌خوان و عودت سالم دستگاه اقدام کنند.

تبصره: استفاده از دستگاه کارت‌خوان ساير بانک‌ها (غير از بانک عامل نمايشگاه) مجاز نيست.

28. نام‌گذاري غرفه‌ها، بر اسـاس نـام و مشخصات متقاضـي در زمـان ثبت‌نام است و توسـط مسئول بخـش ثبـت‌نـام انجام خواهد شد.
29. ورود و خروج كتاب و ساير تجهيزات از كليه سالن‌ها، منوط به اجازه مدير سالن است.

30. در صورت عـدم رعايـت ضـوابط اعلام‌شده و ارتكـاب هرگونـه تخلـف، مراتب در هيئت رسـيدگي بـه تخلفـات طرح و در مورد آن تصميم‌گيري خواهد شد.

 7. شيوه‌نامه فعاليت‌هاي جنبي ناشران داخلی
رعايت موارد زير به‌منظور اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌های جنبي ناشران، اعم از داخل غرفه‌ مربوط و يا سراي اهل‌قلم، الزامي است:

1. اعلام و ارائه مشخصات هريك از برنامه‌ها شامل: عنوان برنامه، نام سخنران يا مدعو، تاريخ، ساعت، برآورد تعداد شركت‌كنندگان و محل اجراي برنامه به كميته ناشران داخلي و كميته فعاليت‌هاي علمي‌-‌ فرهنگي.

2. اخذ مجوز لازم از كميته ناشران داخلي جهت انجام فعاليت‌هاي جنبي در داخل غرفه.
تبصره: جهت اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي جنبي در سراي اهل‌قلم، ضرورت دارد ناشران فرم مربوط را تكميل نموده و از طريق کميته ناشران داخلي حداکثر تا دو هفته قبل از شروع نمايشگاه به كميته فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي ارسال و با دريافت مجوز، هماهنگي لازم به عمل‌آورند.
3. کميته فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي به‌تناسب اهداف، برنامه‌ها و امکانات خود درخصوص تقاضاهاي رسيده اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
4. رعايت كامل مقررات مربوط و جلوگيري از اخلال در نظم عمومي حاكم بر سالن، در طول مدت اجراي برنامه ضروري است.
5. مسؤوليت محتواي برنامه‌هاي داخل غرفه به عهده برگزاركننده است و كميته ناشران داخلي مسؤوليتي در مـورد محتـواي برنامه‌ها و تخلفات احتمالي و پاسخگويي در قبال دستگاه‌هاي نظارتي ندارد و برگزارکننده شخصاً مسئول و پاسخگو خواهد بود.

8. شرايط واگذاري دستگاه کارت‌خوان
 درج اطلاعات كامل حساب در فرم‌هاي مربوط الزامي است.
 در روزهاي برگزاري نمايشگاه، اختصاص دستگاه به‌هيچ‌وجه مقدور نيست.
 شماره‌حساب اعلام‌شده، غيرقابل تغيير است.
 در صورت ارائه شماره‌حساب اشتباه، مسئوليت آن بر عهده ناشر است.
 ارائه فرم مخدوش و يا خط‌خورده قابل‌قبول نيست.

 9. دستورالعمل ساخت غرفه
به‌منظور حفظ انضباط محيط و زيبايي نمايشگاه و يكپارچگي امور تبليغاتي، غرفه‌داران و ناشران صرفاً در چارچوب شرايط و ضوابط مندرج ذيل، مجاز بـه فعاليت تبليغاتي خواهند بود:
1. حداكثر ارتفاع مجاز غرفه‌سازي براي غرفه‌هاي خودساز، 3 متر و بدون تماس با سقف‌ها و ديواره‌ها و با رعايت فاصله ايمن است.
2. ساخت غرفه‌هاي خودساز در 2 طبقه در فضاي نمايشگاهي مجاز نيست.

3. در طراحي غرفه‌هاي خودساز، رعايت استاندارد نمايشگاهي مانند عدم تماس با ديواره‌هاي موقت، راهروها، استفاده از مواد مناسب، جمع‌آوري ضايعات و پاک‌سازي به‌موقع محيط پس از پايان كار نمايشگاه، الزامي است.

4. ساخت غرفه‌هاي خودساز با مصالح ساختماني (آجر، سيمان، شيشه، آهن...) در سالن‌هاي نمايشگاهي مجاز نيست.
5. فضاي تبليغاتي غرفه‌داران صرفاً محدود به داخل غرفه خود بوده و ناشران مجازند با روش مناسب نسبت به طراحي و تزيين غرفه خود اقدام كنند.
6. ستاد برگزاري به‌منظور يکسان‌سازي نما و كتيبه سردر غرفه‌ها، طرح‌هاي واحدي را پيش‌بيني نموده و به اجرا درمي‌آورد. بنابراين غرفه‌داران از نصب هرگونه نوشته و يا طرح جداگانه خودداري نمايند.
7. تخلف از مفاد ضوابط ابلاغي، موجب طرح موضوع در هيئت رسيدگي به تخلفات خواهد بود.

10. شرايط تبليغات
1- غرفه‌داراني كه تمايل به انجام تبليغات دارنـد، لازم است نسبت به اخذ مجـوز لازم از کميته تبليغات و بازرگاني نمايشگاه اقدام کنند.

2- توزيع ساك دستي آرم‌دار، جدول، جورچين و بازي‌هاي علمي به شكل تبليغاتي و ديگر كالاهاي مشابه در خارج از غرفه، صرفاً با اخذ مجوز فوق امکان‌پذير است.

3- نصب و توزيع هرگونه تراكت، بنر، بالن، بروشور، كارت ويزيت، برچسب، لوح فشرده (غير از کتاب الکترونيک)، پوستر، کارت‌پستال و ديگر اقلام تبليغاتي در خارج از غرفه بدون اخذ مجوز يادشده مجاز نيست.

4- انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي قانوني در خارج از غرفه با اخذ مجوز کميته پيش‌گفته بلامانع است. ارتفاع غرفه در اختيار غرفه‌داران، حداكثر 3 متر است.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 258577
 


 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۱۲-۱۵ ۱۶:۴۷:۳۴
سلام
سایت به این خوبی، چرا کانال تلگرام ندارید؟
حیف نیست؟ (224637)