خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 1 تير 1390 ساعت 11:40 http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/108646/سرگذشت-تاريخي-بازارهاي-تهران-اساس-اسناد-تحقيقات-ميداني -------------------------------------------------- بافت تاريخي 200 ساله بازارهاي تهران در اثر برگزيده كتاب فصل عنوان : سرگذشت تاريخي بازارهاي تهران بر اساس اسناد و تحقيقات ميداني -------------------------------------------------- مدير گروه پژوهشي بنياد ايران‌شناسي گفت: كتاب «سرگذشت بازار بزرگ تهران، بازارها و بازارچه‌هاي پيراموني آن در دويست سال اخير» ويراسته دكتر حسن حبيبي و پژوهش گروهي بنياد ايران‌شناسي است كه مبتني بر اسناد، تحقيقات ميداني و كتابخانه‌اي تدوين شده و يكي از پژوهش‌هاي بنيادين درباره بازارهاي تهران محسوب مي‌شود./ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، سرگذشت بازار بزرگ تهران، بازارها و بازارچه هاي پيراموني آن در دويست سال اخير، پژوهش گروهي بنياد ايران شناسي است كه با طرح، مقدمه، بررسي و تدوين نهايي دكتر حسن حبيبي و مديريت دكتر شهرام يوسفي فر به كوشش بنياد ايران شناسي منتشر و در شانزدهمين جايزه كتاب فصل در بخش تاريخ به عنوان برگزيده انتخاب شد. حسن حبيبي به دليل كهولت سن در اين مراسم حضور نداشت و مدير پژوهشي بنياد ايران شناسي جايزه وي را دريافت كرد. فاطمه فريدي مجيد، مدير پژوهشي بنياد ايران شناسي درباره كتاب سرگذشت بازار بزرگ تهران، بازارها و بازارچه هاي پيراموني آن در دويست سال اخير گفت: بازار، مركز ثقل جريانات اجتماعي، سياسي و اقتصادي است و ما اگر مي خواهيم دركي از جامعه داشته باشيم بهتر است كه نخست بازار را بشناسيم. وي افزود: شكل و ماهيت شهرهاي ايران در دوره اسلامي تحت تأثير سه عنصر مهم مسجد، بازار و ارگ قرار دارد و نظم آرماني اين سه عنصر فرهنگي، اقتصادي و سياسي جامعه و در هم تنيدگي كالبدي مسجد، بازار و ارگ در بسياري از شهرهاي تاريخي ايران ديده مي شود. فريدي مجيد خاطرنشان كرد: در اين كتاب بيشتر به بازار تهران و بازارهاي اقماري آن، تجريش و حضرت عبدالعظيم (ع) پرداخته شده زيرا در ميان ديگر بازارهاي نام آشناي ايران، موقعيت ويژه اي دارند. اين بازارها همپا با دگرگوني هاي گسترده معاصر، سرگذشتي كم و بيش متفاوت با ديگر بازارهاي شهري ايران يافته است كه اين مسأله را مي توان در برخي از ويژگي هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بازار تهران يافت. وي همچنين يادآور شد: كمبود اسناد و مدارك لازم براي بازشناسي نقش و كاركرد بازار تهران در زندگي شهري از سويي و تغييرات شتابان در ميان بازاريان كهنسال و جديد در مناسبات اجتماعي از سوي ديگر، گردآوري و ضبط فوري تاريخ اجتماعي ـ اقتصادي بازار را طلب مي كند. وي افزود: اين كتاب زير نظر دكتر حبيبي و با مديريت دكتر شهرام يوسفي فر تدوين شده و برخي از محققان علوم اجتماعي، جغرافيا، تاريخ و ادبيات اين طرح پژوهشي را ياري كرده اند. اين كتاب صرفا به كاركردهاي اقتصادي نپرداخته و ديگر بخش ها را از وجوه گوناگون تاريخي و جغرافيايي دربرمي گيرد و نخستين اثر از مجموعه بازارهاي تهران محسوب مي شود. مدير پژوهشي بنياد ايران شناسي خاطرنشان كرد: پرداختن به مشاغل، اصناف اصلي، بافت بازار، تاريخچه بازار، افراد سرشناس و مهم در بازار در اين كتاب مطرح شده است و براي پژوهشگراني كه بخواهند جامعه را بشناسند، اثريقابل توجه است. وي به قطع كتاب نيز اشاره كرد و گفت: اين كتاب در قطع سلطاني (A3) چاپ شده و دليل انتخاب اين قطع نيز بهره گيري از نقشه هاي بازار و كروكي هايي بوده كه بازارچه هاي تهران را در دويست سال اخير به تصوير مي كشد. كتاب سرگذشت بازار بزرگ تهران، بازارها و بازارچه هاي پيراموني آن در دويست سال اخير در هشت بخش و فصل هاي متعدد تنظيم شده است. كالبدهاي اصلي و فرعي بازار بزرگ تهران و عناصر آن، سازمان اقتصادي و اجتماعي و نيروي انساني بازار بزرگ تهران، نظام صنفي بازار بزرگ تهران، تك نگاري ها، نقشه هاي پهنه بندي مشاغل در بازار بزرگ تهران، بازار تجريش و بازار حضرت عبدالعظيم (ع) از جمله بخش هاي مختلف اين كتاب است. حقوق بين الملل عمومي، حقوق تطبيقي و جامعه شناسي، در آيينه حقوق: مناظري از حقوق بين الملل، دياليكتيك يا سير جدالي، افضل الجتهاد، دياليكتيك و روش شناسي، مبادي جامعه شناسي حقوقي، جبرهاي اجتماعي و آزادي با اختيار انساني، يادي از يار و ديار، عهدين، قرآن و علم، اسلام و مسلمانان در روسه، دو سرچشمه اخلاق و دين، اخلاق نظري و علم آداب، تقسيم كار اجتماعي، هنر جنگ، خدا، جامعه، فرهنگ، سياست، اسلام و بحران عصر ما و... از جمله آثار حسن حبيبي اند.