خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 19 مهر 1397 ساعت 3:39 http://www.ibna.ir/fa/doc/report/266228/کودکان-آموزش-پذیرترین-گروه-هستند -------------------------------------------------- نظام یکپارچه آموزشی خانه‌های کودک رونمایی شد عنوان : کودکان آموزش‌پذیرترین گروه هستند آموزش بستر رسیدن به کمال است -------------------------------------------------- آیین رونمایی از نشان سینا (سامانه یکپارچه نظام آموزش) در فرهنگ‌سرای اشراق برگزار شد. متن : بهگزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از رسانهخبریسازمانفرهنگیهنریشهرداریتهران، همزمانباروزجهانیکودک،آیینرونماییازنشانسینا (سامانه یکپارچهنظامآموزش) ۱۶مهرماهباحضورسعید اوحدی،رییسوتعدادیازمدیرانومعاونانسازمان فرهنگی هنری شهرداریتهرانوجمعیازمربیانآموزشاینسازماندر فرهنگ سرایاشراقبرگزارشد. سیدنویدبرکچیانسرپرستمرکزمطالعاتوآموزشسازمان فرهنگیهنری گفت:سازمانفرهنگیهنریبزرگ ترینشبکهآموزشی غیررسمیحضوریکشوراست.۱۰۲مرکزآموزشی،۱۳هزارو۸۷صندلیآموزشی،۷۱۸کلاسآموزشیوهزارو۴۹۱عنوان آموزشیدرسازمانفرهنگیهنریمشغولارائهخدماتبه شهرونداناست. ویادامهداد:۱۵هزارو۳۴۴دورهآموزشیدرسالبرگزارمی کنیموهمه۴هزارو۵۹۵مدرسآموزشیسازماندارای اعتبارنامهتأییدصلاحیتهستند.باتوجهبهگستردگیکار،آموزشدرسازمانفرهنگیهنریاهمیتبالاییپیدامی کندو۷۰درصدخدماتجاریسازماندرحوزهآموزشاست.همه دوره هایآموزشیمادارایکاربرگاستانداردآموزشیاستوویژگی هایدوره هایاستانداردراداراست.امروزیکشهرونددرهرکدامازمراکزآموزشیثبتنامکنددرشبکهمخاطبانماثبت ناممی شودوبعدهابرایشرکتدردوره هایدیگربی نیازازثبت ناممجدداست. سرپرستمرکزمطالعاتوآموزشسازمانفرهنگیهنریبابیان اینکهبزرگ ترینگروهآموزشیسازمان،گروهآموزشیکودکازجملهخانه هایکودکاست،عنوانکرد:البتهپردرآمدترینگروههم هست.کودکانآموزش پذیرترینگروهآموزشیهستندوبیشاز۶۰درصدمخاطبانآموزشسازمانراتشکیلمی دهند.این ظرفیتفوق العاده ایاستوبایدازآنبرایاثرگذاریمثبتبرکودکانبهرهببریم. ویبهمعرفینظامیکپارچهخانه هایکودکپرداختوگفت:نظام یکپارچهخانه هایکودکشهرشکوفه هادرواقعطراحی۴۰۰ساعتآموزشیبهتفکیکسهگروهسنیبرایکودکاناستو۲۷عنوانکتابآموزشیبرهمیناساستولیدشدهاست.دراین حوزههمهاقلامآموزشیخانه هایکودکبابرندشهرشکوفه هاتولیدمی شوند.۲۵۰مربیتوانمندخانه هایکودکشهرشکوفه هابهصورتمستمرپایش،ارزیابیوتوانمندسازیمی شوند. برکچیاندرپایانبیانکرد:ایننظامیکپارچهآغازبهکارکردهوهم اکنوندرحالاجرادرخانه هایکودکاست.بااجرایاین طرحبیشاز۳۰درصدافزایشتعدادثبتنامدرخانه هایکودک شهرشکوفه هاداشتیمکهاتفاقخوبیاست. اوحدی:آموزشبستررسیدنبهکمالاست سعیداوحدیرییسسازمانفرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در این مراسم گفت: امروزهرچه داریمازشهداییاستکهبابصیرتوآگاهیازهمهچیزدل کندندوبهخاطردفاعازارزش هایشانازجانشانگذشتند،شهدایمدافعحرمتشخیصدادندکهجامعهنیازبهتلنگر دوباره ایداردوامروزشاهدآثاروبرکاتجانفشانی هایآنان هستیم.عربستانسعودیمیلیون هادلارهزینهکردتانامزدموردنظرشدرانتخاباتعراقپیروزشود،ولیناکامماندواینبه برکتمظلومیتوخونپاکشهدایمدافعحرماستکهامروزمحورمقاومتبرمسندکاراست. ویافزود:آنچهانساندرزندگیبهدنبالشاست،رشدوکمال است.امااینکمال طلبیباشعارامکان پذیرنیستوبایدنگاهی به الگوهایمانداشتهباشیم.آموزشبستررسیدنبهکمالاستوطبقفرمایشپیامبر(ص)،علمبهترینراهنمابرایرشدانسان است.هرمکتبینمادوویژگی ایداردواسلامتنهامکتبوآیینی استکهکلاموحیدرآنباعلموآموزشآغازمی شودواقرابسمربکالذیخلقنخستینآیهقرآناست.آنهمدرجامعهآن روزعربستانکهدخترانرازندهبهگورمی کردند.درآنشرایطپیامبراسلامبرفراگیریدانشتاکیدکردند.فرمودندعلمرکنواساساسلاماست.کداممکتباینهمهدربارهعلمصحبتکرده است؟ رییسسازمانفرهنگیهنریادامهداد:دراینمیانجایگاهمهم شمامربیانسخت کوشغیرقابلانکاراست.حضرتعلی(ع)فرمودندهرکسیکحرفبهمنبیاموزدمرابندهخودکردهاست.ایناهمیتمربیومعلمرانشانمی دهد.شمارسالتبزرگیبه عهدهدارید.هیچکشوریبهتوسعهنمی رسد،مگرازمسیرعلم.ضمناینکهعلمتنهامسیریاستکهنمی توانآنراتحریمودچارمحدودیتکرد. ویاضافهکرد:طبقفرمودهپیامبر(ص)آموزشیکیازمصادیق عملصالحاست،چوناثرآنهمیشهادامهداردومتوقف نمی شود.شاگردانشمابههرجایگاهیبرسند،برکتوثوابشبه شماهممی رسد.بایدتلاشکنیموبااینظرفیتیکهدرسازمان فرهنگیهنریشهرداریتهرانوجوددارد،کارهایارزشمندی قابلانجاماست.برایارتقایکیفیتخدماتآموزشیمرزیوجودنداردوهرچقدرتلاشکنیم،جایکاردارد.امیدوارمخداوندتوفیقدهدکهدرحوزهآموزشعملکردمثبتیداشتهباشیم. درادامهباحضورتعدادیازکودکانخانه هایکودک،زنگآغازجشنوارهسینازدهشدواز۲۷محصولآموزشیتازهرونمایی شد.تجلیلازتعدادیازفرزندانشهدایمدافعحرمورونماییاز نشانسیناازبخش هایدیگراینمراسمبود. همچنینرییسسازمانفرهنگیهنریازخانهکودکشهر شکوفه هاونمایشگاهمحصولاتخانه هایکودکسازمانفرهنگی هنریبازدیدکرد.