خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 24 فروردين 1398 ساعت 12:47 http://www.ibna.ir/fa/doc/book/273935/پارسی-شناسی-بدون-پارسیگ-شناسی-شدنی-نیست -------------------------------------------------- کتاب «زبانِ پارسیگ (پهلوی) منتشر شد عنوان : پارسی‌شناسی بدون پارسیگ‌شناسی شدنی نیست کتابی جامع درباره‌ دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسیِ زبانِ پهلوی -------------------------------------------------- کتاب «زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی» نوشته‌ رهام اشه با ترجمه‌ مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان منتشر شد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)،کتاب زبانِ پارسیگ (پهلوی): دستورِ زبان، واژه سازی و واج شناسیبرای هر کسی که می خواهد زبانِ پارسیگ یا پهلوی را به خوبی یاد بگیرد و تسلط خود را بر این زبان کامل کند ارزشمند است. این اثر برای کسانی که می خواهند با واژه سازی به صورت علمی در این زبان آشنا شود یا آن را با دیگر زبان های ایرانی بسنجد و واژه های پارسیگ را ریشه شناسانه بررسی کند یا واج شناسی این زبان را فراگیرد کارآمد است. زبانِ پارسیگ،پس از گویاییِ ارستو از پاول پارسی(فیلسوفِ ایرانِ باستان)و دیباچه ای بر فلسفه ی تاریخِ ایران،سومین کتاب از مجموعه خردنامگاست. تاج بخش و لقمان در پیش درآمددرباره بایستگی پارسیگ آموزی نوشته اند: زبانِ پارسی دنباله ی زبانِ پارسیگ (پهلوی) و آن نیز دنباله ی زبانِ پارسه (پارسیِ باستان) است. زین رو، پارسی شناسی بی پارسیگ شناسی شدنی نباشد. با پارسیگ آگاهی است که به شناختی ژرف از پارسی توان دست یازیدن. چه نه تنها از چشمِ پارسیگ به پارسی نگریستن نگریستن به جان و جهانِ خویش با چشمانِ خویشتن است که با پارسیگ دانی است که اندریافتِ چگونگیِ دستورِ زبانِ پارسی آسان شود و بسیاری از گره های ناگشوده نیز گشوده گردد. پارسی گرداناندرباره ی روش و زبانِ گردانش و چرای این نیز نوشته اند: اندر این گردانش کوشیده ایم خودِ زبانِ پارسی را پایه ی کارِ خویش برنهیم ـ نه آنچه دیگران گفته اند و نوشته اند، و جز واژه های زبانشناختی واژه ای دیگر نساخته ایم و از واژه سازی و نیز واژه های دساتیری و نادستورمند دوری جسته ایم و از همان گنجینه ی واژه های پارسی و دیگر زبان های ایرانی سود برده ایم و بر این بُنِ استوار زبانِ گردانشِ خویش را بگذارده ایم. گذشته از این، شايد کمتر زبانی چون پارسيگ بتوان يافت که یکسره به خویشتنِ خویش استوار باشد. شمارِ واژه های ناایرانی اندر زبانِ پارسيگ به شمارِ انگشتانِ دست نرسد؛ لیک، واژه های پارسيگاندر زبان های انیر، همچون آرامی و سوريگ، بس فراوان اند. به دیگر سخن، زبانِ پارسیگ زبانی سخت پاک و یکدست و با دستوری سازوار و درون مایه ای بشکوه و پرمایه برآمده از فرهنگی گران سنگ و بالنده است و گردانشِ دستورِ زبانِآن به پارسیِ ناب هم بر بنیادِ این ویژگی های پارسیگ است. به هر روی، بر آن بوده ایم که زبانِ این گردانش پارسیِ استوار و پالوده از پاره ای ویژگی های زودگذر و امروزین و نیز نزدیک به آن روزگاری باشد که پارسی از پارسیگ چندان دور نشده بود. باشد که با گذرِ روزگاران رنگ نبازد و بدرنگد و دیر زیوَد. چاپ نخست زبان پارسیگرانشر کتاب سدهدر۶۲۸صفحه،با جلد سختوبابهای۹۵هزار تومان در دسترس استادان، پژوهندگان، دانشجویان و دوستداران فرهنگ و زبان هایایرانیقراردادهاست.