خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 1 اسفند 1397 ساعت 18:09 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/272233/1/نشست-معرفی-بررسی-کتاب-رویارویی-منابع -------------------------------------------------- عنوان : نشست معرفی و بررسی کتاب رویارویی با منابع -------------------------------------------------- متن :